Årsmødeudvalget

udvalg_i_organisationerne_jpg.ashx_.jpeg

Kommisorium

 • Udvalgets opgave er at planlægge og afholde et årligt møde med relevante emner indenfor gastroeneterologi og hepatologi. Arbejdsområder
 • Valg af emner samt foredragsholdere
 • Valg af poster
 • Planlægning af afholdelse af årsmødet
 • Ansvar for opdatering af hjemmesiden påhviler udvalgets formand
 • Løbende udarbejdelse af en logbog til de kommende medlemmer Sammensætning
 • Udvalget består af 4-6 medlemmer udpeget af DSGH.
 • Medlemmer vælges for en fire årig periode idet det skal intenderes at maksimal halvdelen af udvalget udskiftes per gang
 • DSGHs bestyrelse sikrer en kontinuerlig udskiftning.
 • Det tilstræbes, at udvalgets sammensætning afspejler selskabets medlemskreds.
 • Udvalget konstituerer sig med en formand og en sekretær
 • DSGHs bestyrelse udpeger en kontaktperson til udvalget
 • Kontakpersonen inviteres til udvalgets møder og modtager mødets referat.

Rapportering

 • Indtægter og udgifter, heruder evt. underskud forbundet med afholdelse af årsmødet rapporteres til DSGH’s generalforsamling.
 • Formanden for udvalget kan, på bestyrelsens foranledning, inviteres til ordinære bestyrelsesmøder vedr. relevante spørgsmål for det pågældende udvalg Økonomi
 • Årsmødeudvalget har ikke selvstændig økonomi, men aflægger regnskab for indtægter (medlemmernes andel) og udgifter (lokaleleje, forplejning og honoreringsgaver til underviserne mm.) til DSGH
 • DSGHs bestyrelse og Årsmødeudvalget fastsætter prisen for deltagelse til årsmødet samt DSGHs bidrag til hvert medlem afhængig af dennes position (uddannelsessøgende, speciallæge, medicinstuderende).
 • DSGH stiller underskudsgaranti efter aftale
 • Der skal ved al aktivitet der indebærer udgifter/indtægter foreligge et budget som skal godkendes af bestyrelsen inden bindende aftaler indgås.
 • Budgettet for årsmødet skal godkendes af bestyrelsen inden 15. maj samme år”

Bestyrelsens kontakt person til udvalget er: Erika Belard

Udvalgets medlemmer

Henning Grønbæk
Henning GrønbækFormand
Anne Lund Krarup
Anne Lund KrarupMedlem af Årsmødeudvalget
Erika Belard
Erika BelardKontaktperson i DSGH's bestyrelse
Jakob B Seidelin
Jakob B SeidelinMedlem af Årsmødeudvalget
Lise Lotte Gluud
Lise Lotte GluudGuidelineudvalgs repræsentant
Maja Thiele
Maja ThieleMedlem af Årsmødeudvalget