Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/dsgh.dk/public_html/aarsmoede/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Årsberetninger 2018

Formandends beretning

Formandsberetning til generalforsamling i DSGH 31.08.18.

Det er en fornøjelse at være formand for et selskab, der består af så mange engagerede medlemmer. Tak til de mange medlemmer der har ydet en stor indsats i diverse nationale og internationale råd og udvalg, eller som har arrangeret diverse temamøder i DSGH’s regi.

Også i bestyrelsen er der udført et stort arbejde. Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Ikke mindst er opgaverne som sekretær og kasserer forbundet med en betydelig arbejdsindsats. Vi har derfor været i dialog med Lægeforeningen, som overfor andre specialeselskaber mod betaling tilbyder en service indenfor bl.a. sekretærhjælp og regnskabsføring. De har imidlertid aktuelt ikke kapacitet til også at servicere DSGH.

Pga af åremålsudløb skal vi i bestyrelsen sige farvel til Inge Nordgaard-Lassen og Erika Belard, som har ydet en enorm indsats som hhv tidligere formand/næstformand og sekretær. Inge har været kontaktperson for DRG-udvalget og BIO-IBD. Erika har været kontakperson for Uddannelsesudvalget og Aarsmødeudvalget

Sekretærfunktionen er overtaget af Lone Madsen (valgt 2016). Kontaktperson YDSGH og DSIM

Regnskabsfunktionen af Gerda Villadsen (valgt 2017).

Herudover består bestyrelsen af

Peter Holland-Fischer (Valgt 2017) Kontaktperson UL- og endoskopiudvalg

Anette Dam Fialla (Valgt 2017). Kontaktperson for guidelineudvalget og cirrosegruppen

Henning Glerup (valgt 2016). Formand. Kontaktperson for forskningsudvalget og IBD-gruppen.

Vi har fået en ny web-redaktør, Rune Wilkens, der arbejder på at modernisere vores hjemmeside.

En lang række udvalg har i henhold til det enkelte udvalgs kommissorium og bestemmelse om funktionstid fået nye medlemmer. Den aktuelle sammensætning af udvalgene fremgår af selskabets hjemmeside.

Vi har haft et fælles bestyrelsesmøde sammen med DKS, hvor vi var enige om vigtigheden i fortsat tæt samarbejde de to selskaber imellem:

- Vi vil fremadrettet afholde et årlig fælles Temamøde – Reserver datoen 11. jan 2019 – program vil fremgå af selskabet hjemmeside – vil blive afholdt i IDA i København

- Vi diskuterede igen etablering af en fælles koloskopiuddannelse, som næsten er på plads. Der resterer lidt småjusteringer, hvorefter det forventes at de to selskaber godkender det fælles uddannelsesprogram.

De endelige rammer for koloskopiuddannelsen i HU skal afklares imellem Endoskopiudvalget og Udvalget for Speciallægeuddannelse.

UL-udvalget har også arbejdet på et forslag til indhold i en UL-uddannelse indenfor HU-forløbet. Her skal rammerne tilsvarende også afklares sammen med Udvalget for Speciallægeuddannelse.

Bestyrelsen har udarbejdet en standard for udpegning af Inspektorer, som er godkendt af SST. Der er mulighed for at udpege 2 inspektorer og en junior inspektor fra hver af de tre uddannelsesregioner. Bestyrelsen udpeger nye kandidater til inspektorfunktionen. Vi har fastsat en funktionstid til 4 år, med mulighed for forlængelse. Inspektorer skal være klinisk aktive på en hospitalsafdeling med uddannelseslæger.

Johan Wandahl og Niels Thorsgaard afslutter deres funktion som inspektorer efter en mangeårig indsats. Vi takker for deres indsats.

Jørn Brynskov forsætter som inspektor.

Som nye inspektorer er udpeget Lone Klinge, Anne Lund Krarup, Annet Canon og Trine Boysen.

Der er etableret to nye nationale interessegrupper under DSGH:

- Interessegruppe for Cirrose

- IBD-interessegruppe

Kommissorier og sammensætningen af styregrupperne fremgår af selskabets hjemmeside.

Begge interessegruppers formål er, at understøtte udbredning af evidens til klinisk praksis og derved ensarte det kliniske tilbud over landets afdelinger. Udarbejdelse af guidelines indenfor fagområderne vil derimod uændret blive varetaget af guidelineudvalget.

Bestyrelsen har via LVS haft en lang række emner til høringssvar:

 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven
 • Høring om implementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis
 • Høring om”Kræftopfølgning i almen praksis”
 • Høring om DRG 2018
 • Høring vedr. Sundhedsstyrelsens reviderede vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler
 • Høring om forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse.
 • Høring over medikamentel palliation i terminalfasen.
 • Høring om ændring af lov om kliniske forsøg med
 • lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af
 • sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven
 • (Egenbetaling for tolkebistand)
 • Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen
 • og databeskyttelsesloven mv.
 • Møde i SST omkring den nye Akutmedicin uddannelse.

Legater:

Der er under DSGH etableret følgende legater:

Olympus legat á 25.000 kr (Stig Borbjerg Laursen)

Pharmanovia Rejselegat á 25.000 kr

To nye uddannelselegater er sponsoreret af Takeda á 25.000 kr

Bestyrelsen havde fornøjelsen at indstille Asbjørn Drewes som kandidat til Hagedorn prisen, som han jo fuldt fortjent blev tildelt på baggrund af en kæmpe forskningsindsats igennem årene. Et kæmpe tillykke til Asbjørn.

Sponsorater fra lægemiddelindustrien:

I det forløbne år har der været megen debat om mulighed for fortsat lægemiddelsponsoreret lægelig efteruddannelse. Region Syd lagde ud med at forbyde stort set al form for lægemiddelsponsoreret efteruddannelse (fraset årsmøder).

Region Midt var i færd med at vedtage noget lignende, men trak forslaget tilbage mhp yderligere overvejelser. Siden vedtog Region Hovedstaden en ramme for forsat samarbejde med medicinalindustrien om efteruddannelse efter armslængdeprincippet, - en ramme der stemmer fint overens med medicinalindustriens ENLI codecs.

Der er stadig fokus på området. Senest har LVS holdt et eftermiddagsmøde om emnet.

Forventningen er, at der indføres nationale regler for sponsoreret efteruddannelse, formentlig med inspiration fra reglerne i Region Hovedstaden.

Alt tyder på at den nuværende finansieringsmodel af årsmødet med lægemiddel sponsorerede udstillingsboder kan opretholdes.

I det kommende år vil vi i DSGH’s bestyrelse udarbejde et holdningspapir / politik for DSGH’s samarbejdsregler med industrien. Herunder vil vi udarbejde standardkontrakter i overensstemmelse med ENLI’s regler for hhv sponsorater til møder og sponsorater til udarbejdelse af patientinformationer.

Guideline udvalget udarbejder i relation til de enkelte guidelines også patientinformationer.

Jeg skal opfordre til at man benytter disse patientinformationer som kan downloades fra hjemmesiden.